נתונים
אחרונים
נתונים
יומיים
נתונים
שבועיים
נתונים
תקופתיים
סיכום
יומי
סיכום
חודשי
השוואה בין
תאריכים
משיכת
נתונים
הוראות
שימוש באתר
על התחנה
תחנה מטאורולוגית - צמח נסיונות
טמפרטורה
עכשיו 24 שעות
לחות יחסית
עכשיו 24 שעות
קרינת השמש
עכשיו 24 שעות
מהירות ומשבי רוח
עכשיו 24 שעות
כיוון רוח
עכשיו 24 שעות
עומס חום וטמפרטורה מורגשת
עכשיו 24 שעות
גשם יממתי
(מחצות עד עכשיו)
גרף גשם ל-24 שעת אחרונות
גשם חודשי
גשם חודשי
ממוצע רב שנתי
גשם עונתי
גשם עונתי
ממוצע רב שנתי